Quyết định 170/QĐ-TANDTC-TĐKT 2021 Quy chế khen thưởng đột xuất trong Tòa án nhân dân

Quyết định 761/QĐ-VPCP 2014 Quy chế thẩm tra dự án dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định 268/QĐ-VPCP năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Báo điện tử Chính

Quyết định 415/QĐ-TTg kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính 2017

Quyết định 242/QĐ-VPCP Quy chế làm việc Văn phòng Chính phủ

Quyết định 186/QĐ-VPCP Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2017

Quyết định 247/QĐ-VPCP Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP 2017

Quyết định 962/QĐ-VPCP 2019 sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao hộ chiếu công vụ

Quyết định 32/QĐ-VPCP 2021 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính công nghệ thông tin

Quyết định 246/QĐ-VPCP 2021 phân công công tác của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Quyết định 1214/QĐ-BGTVT 2021 điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Nghị định 129/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính cưỡng chế thi hành thuế

Thông tư 26/2010/TT-BCA cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân kiểm tra xử lý vi phạm

Thông tư 38/2010/TT-BCA thông báo người có hành vi vi phạm pháp luật

Thông tư 42/2012/TT-BGTVT trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đăng kiểm

Thông tư 186/2013/TT-BTC Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính phí lệ phí

You cannot copy content of this page