Quyết định 186/QĐ-VPCP Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2017

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 186/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng Chính phủ năm 2017.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên năm 2017 của Văn phòng Chính phủ phân bổ về Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, trong phạm vi lĩnh vực được phân công theo dõi, có trách nhiệm phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan tại Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo.

2. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này; lập dự toán kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Văn phòng Chính phủ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

3. Vụ Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện kế hoạch này theo quy định của pháp luật về ngân sách và phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP, các Phó TTgCP, các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP, Văn phòng ĐU-CĐ-ĐTN;
– Lưu: VT, KSTT (3) NVH.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Mai Tiến Dũng

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 186/QĐ-VPCP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

Số TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phi hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

Bắt đầu

Hoàn thành

I

HOÀN THIỆN TH CH V TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KIM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Sửa đổi, bổ sung các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các Bộ, ngành liên quan.

Tháng 01/2017

Tháng 3/2017

Dự thảo Nghị quyết, trình Chính phủ; dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ.

2

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2008/NĐ-CP Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các Bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2017

Tháng 4/2017

Dự thảo Nghị định, trình Chính phủ.

3

Xây dựng Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các Bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2017

Tháng 7/2017

Dự thảo Nghị định, trình Chính phủ.

4

Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các Bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Vụ Khoa giáo – Văn xã và các cơ quan có liên quan.

Tháng 01/2017

Tháng 3/2017

Dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ.

5

Xây dựng Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các Bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2017

Tháng 5/2017

Dự thảo Thông tư, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

6

Hoàn thiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các Bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2017

Tháng 3/2017

Dự thảo Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ.

7

Xây dựng Đề án xây dựng Báo cáo thường niên của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính; các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ.

Tháng 01/2017

Tháng 3/2017

Dự thảo Đề án, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

II

NHIỆM VỤ HƯỚNG DẪN, THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VÀ BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền và tổ chức triển khai thực hiện.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các Bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2017

Tháng 12/2017

Công văn đôn đốc, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ gửi các Bộ, ngành, địa phương.

2

Tổ chức theo dõi, đôn đốc việc cập nhật dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính của các Bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Các Bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2017

Tháng 12/2017

Công văn đôn đốc của Văn phòng Chính phủ gửi các Bộ, ngành, địa phương.

3

Tổ chức rà soát, đánh giá nội dung thủ tục hành chính công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính của các Bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Các Bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2017

Tháng 12/2017

Công văn của Văn phòng Chính phủ gửi các Bộ, ngành, địa phương.

4

Thực hiện thẩm tra các đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính.

Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ theo chức năng nhiệvụ được giao.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Tháng 01/2017

Tháng 12/2017

Văn bản thẩm tra của Văn phòng Chính phủ.

5

Tổ chức giao ban định kỳ, đột xuất với các Bộ, ngành, địa phương về công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các Bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2017

Tháng 12/2017

Các hội nghị giao ban được tổ chức.

6

Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các Bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát thủ tc hành chính.

Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các Bộ, ngành, địa phương.

Tháng 5/2017

Tháng 7/2017

Hội nghị tập huấn trực tuyến được tổ chức.

7

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại 5 thành phố trực thuộc trung ương.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các địa phương được kiểm tra.

Tháng 7/2017

Tháng 11/2017

Báo cáo kết quả kiểm tra trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm, trình Thủ tướng Chính phủ.

8

Xây dựng Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ.

Tháng 01/2017

Tháng 3/2017

Quy chế trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

9

Tổ chức tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các Bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2017

Tháng 12/2017

– Các phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận, phân loại;

– Văn bản chuyển/xử lý phản ánh, kiến nghị của Văn phòng Chính phủ;

– Các cuộc họp tham vấn, làm việc trực tiếp, hội thảo liên quan đến xử lý phản ánh, kiến nghị được tổ chức;

– Thông báo kết quả xử lý của cơ quan có thẩm quyền gửi các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

10

Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính định kỳ (hàng quý, một năm) hoặc đột xuất.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các Bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2017

Tháng 12/2017

Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

III

NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP, SÁNG KIN CẢI CÁCH VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH; NHÂN RỘNG MÔ HÌNH MI, CÁCH LÀM HAY TRONG GIẢI QUYT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định có liên quan, cụ thể:

(1) Sáng kiến cải cách về quy trình thực hiện, mẫu đề cương và biểu báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước;

(2) Sáng kiến đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới.

(3) Sáng kiến liên thông thủ tục đăng ký khai tử – xóa đăng ký thường trú – thanh toán hỗ trợ mai táng phí;

(4) Sáng kiến đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến tuyển dụng, nâng ngạch đối với công chức; tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm, đề bạt đối với viên chức;

(5) Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến sản xuất, cung cấp nước sạch theo hướng xã hội hóa;

(6) Sáng kiến liên thông các thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản, tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường, ký quỹ phục hồi môi trường;

(7) Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, quy định liên quan đến xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

(8) Sáng kiến đề xuất tiêu chí đánh giá, xác định thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4;

(9) Sáng kiến đề xuất giải pháp cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử;

(10) Sáng kiến chuẩn hóa quy trình liên thông trong kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất, nhập khu thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của các Bộ, ngành trong triển khai áp dụng cơ chế một cửa quốc gia;

(11) Sáng kiến chuẩn hóa hồ sơ thủ tục hành chính điện tử áp dụng dịch vụ công trực tuyến.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính; các Bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2017

Tháng 12/2017

– Các Báo cáo sáng kiến trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm, trình Thủ tướng Chính phủ;

– Các cuộc điều tra, khảo sát, họp, hội thảo có liên quan được triển khai.

2

Nghiên cứu, đề xuất nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính; các Bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2017

Tháng 12/2017

– Báo cáo kết quả nghiên cứu, đề xuất mô hình mới, cách làm hay trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm, trình Thủ tướng Chính phủ;

– Các cuộc điều tra, khảo sát, họp, hội thảo có liên quan được triển khai.

IV

CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, an toàn, bảo mật thông tin để cài đặt, vận hành các hệ thống: Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của người dân; Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính; Trang Thông tin điện tử tổng hợp Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; Trung tâm Tin học.

Tháng 01/2017

Tháng 3/2017

– Hạ tầng kỹ thuật được bố trí, an toàn, an ninh cho các hệ thống được bảo đảm;

– Các hệ thống thông tin được chuyển về và cài đặt tại Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh.

2

Nâng cấp và vận hành các hệ thống: Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của người dân; Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Trung tâm Tin học.

Tháng 01/2017

Tháng 12/2017

Các hệ thống thông tin được nâng cấp và vận hành.

3

Tổ chức triển khai Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 4/2017

Tháng  12/2017 và các năm tiếp theo

Các hoạt động triển khai Đề án được thực hiện.

V

CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính để tạo sự lan tỏa và đồng thuận trong xã hội. Trong đó, tập trung các nội dung trọng tâm, gồm:

+ Đổi mới cách thức giải quyết thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông; ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính;

+ Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;

+ Các mô hình mới, cách làm hay, các gương điển hình liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương;

+ Hoạt động của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, các cơ quan báo chí và các cơ quan, đơn vị có liên quan; các Bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2017

Tháng 12/2017

– Các chương trình phối hợp truyền thông với một số cơ quan báo chí lớn của trung ương được ký kết;

– Các tin, bài, phóng sự được các cơ quan báo chí đăng tải, phát hành trên các phương tiện truyền thông; Trang Thông tin điện tử tổng hợp Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;

– Các sản phẩm truyền thông được thiết kế, xây dựng, in ấn và tuyên truyền.

2

Theo dõi, tổng hợp, đề xuất phương án xử lý thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ.

Tháng 01/2017

Tháng 12/2017

Báo cáo trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

3

Tổ chức đoàn báo chí đi thực tế về công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; một số cơ quan báo chí của trung ương.

Tháng 01/2017

Tháng 12/2017

Các đoàn báo chí đi thực tế tại các Bộ, ngành, địa phương được triển khai (dự kiến 2 đoàn).

VI

NHIỆM VỤ THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Trình Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các thành viên của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Tháng 01/2017

Tháng 02/2017

Dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ.

2

Xây dựnKế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính và tổ chức triển khai thực hiện sau khi Kế hoạch được ban hành.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Tháng 01/2017

Tháng 12/2017

– Dự thảo Kế hoạch, trình Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính;

– Các hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính được trin khai.

3

Tổ chức triển khai Đề án xây dựng báo cáo thường niên của Hội đng tư vn cải cách thủ tục hành chính công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi được phê duyệt.

Hội đồng tư vn cải cách thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ.

Tháng 4/2017

Tháng 12/2017

Các hoạt động triển khai Đề án được thực hiện.

VII

CÁC NHIỆM VỤ KHÁC CÓ LIÊN QUAN

1

Thực hiện thẩm tra và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các Bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2017

Tháng 12/2017

– Văn bản thẩm tra của Văn phòng Chính phủ;

– Các hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra được thực hiện.

2

Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Văn phòng Chính phủ và tổ chức theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện Kế hoạch.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ.

Tháng 01/2017

Tháng 12/2017

– Dự thảo Kế hoạch trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm;

– Các hoạt động theo dõi, đôn đc, tổng hợp được thực hiện.

3

Thực hiện thẩm tra các đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, báo cáo và công việc thường xuyên khác về cải cách hành chính; hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các Bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2017

Tháng 12/2017

Văn bản thẩm tra của Văn phòng Chính phủ.

4

Phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng mô hình chấm điểm hành chính công và hệ thống đánh giá quốc gia về hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Các đơn vị có liên quan.

Tháng 01/2017

Tháng 12/2017

Văn bản tham gia ý kiến của Văn phòng Chính phủ.

5

Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo Đề án 896 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các Bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2017

Tháng 02/2017

Xây dựng báo cáo về phương án kiện toàn Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo Đề án 896, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm, trình Trưởng Ban Chỉ đạo.

6

Huy động và sử dụng các nguồn tài trợ trong và ngoài nước để tăng cường công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Vụ Quan hệ quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ.

Tháng 01/2017

Tháng 12/2017

Các hoạt động hỗ trợ được Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ phê duyệt.

7

Tổng kết việc thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng Chính phủ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ; các Bộ, ngành, địa phương.

Tháng 12/2017

Tháng 12/2017

Báo cáo tổng kết và Hội nghị tổng kết.
  Quyết định 1214/QĐ-BGTVT 2021 điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Related Posts

You cannot copy content of this page