Quyết định 415/QĐ-TTg kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính 2017

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: 415/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Hội đồng), gồm các thành viên:

1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng;

2. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng;

4. Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng;

5. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên;

6. Thứ trưởng Bộ Nội vụ, thành viên;

7. Thứ trưởng Bộ Tư pháp, thành viên;

8. Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, thành viên;

9. Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, thành viên;

10. Đại diện Hội Luật gia Việt Nam, thành viên;

11. Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, thành viên;

12. Chủ tịch Hiệp hội Da – Giầy – Túi xách Việt Nam, thành viên;

13. Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, thành viên;

14. Đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam, thành viên;

15. Đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam, thành viên;

16. Đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, thành viên;

17. Đại diện Hiệp hội thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam, thành viên;

18. Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, thành viên;

19. Đại diện Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam, thành viên;

20. Đại diện Phòng Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội, thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng

Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân; đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

Điều 3. Hoạt động của Hội đồng

1. Các thành viên của Hội đồng có trách nhiệm cử đại diện lãnh đạo chủ chốt tham gia các hoạt động của Hội đồng, cử cán bộ đầu mối và thành lập các nhóm công tác để triển khai nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công hoặc theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng.

2. Chủ tịch Hội đồng ban hành danh sách thành viên và Quy chế hoạt động của Hội đồng, thành lập các Ban công tác và phân công thành viên tham gia Ban công tác, phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng năm của Hội đồng, khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng các thành viên Hội đồng, người đại diện, cán bộ đầu mối và các nhóm công tác của thành viên Hội đồng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

3. Văn phòng Chính phủ là cơ quan thường trực Hội đồng, có trách nhiệm điều phối, bảo đảm các điều kiện làm việc của Hội đồng và huy động các cơ quan, đơn vị khác có liên quan tham gia các hoạt động của Hội đồng; nghiên cứu các sáng kiến cải cách quy định hành chính do các thành viên Hội đồng đề xuất trước khi Chủ tịch Hội đồng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ là cơ quan giúp việc của Hội đồng, thực hiện nhiệm vụ thư ký Hội đồng.

4. Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ được sử dụng con dấu của Văn phòng Chính phủ đối với các văn bản do Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng ký, ban hành.

Điều 4. Nguồn lực hoạt động của Hội đồng

1. Hội đồng được huy động chuyên gia trong và ngoài nước, các nguồn lực hợp pháp của cơ quan thành viên Hội đồng và các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Văn phòng Chính phủ và được sử dụng theo quy định hiện hành.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

2. Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Ủy ban thường vụ Quốc hội;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội;
– Các cơ quan: Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– Thành viên Hội đồng tư vấn cải cách TTHC;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KSTT (3b). CT

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

  Quyết định 1214/QĐ-BGTVT 2021 điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Related Posts

You cannot copy content of this page